PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

Települések közbiztonságának megteremtésére irányuló biztonságtechnikai fejlesztések támogatása Korszerű, IP technológiás térfigyelő rendszer tervezése c. pályázati konstrukcióhoz
 
Kódszám:
01-16TFRT-SPNS
 

A. Alapvető információk

A.1. A pályázati kiírás célja
Korszerű, IP technológiás térfigyelő rendszer tervezése
Szakmai segítséget nyújtani azon önkormányzatoknak, civil szervezeteknek, akikben felmerült az igény, hogy a településük mindennapjait biztonságosabbá, élhetőbbé tegyék. A pályázaton nyertes településeken, tapasztalt biztonságtechnikai szakértőnk felméri a helyi adottságokat és igényeket, majd ezek alapján tervezzük meg a térfigyelő rendszert. A támogatást nyert projekt keretében létrejövő konkrétan paraméterezett műszaki tartalommal átadott kiviteli terv alapján a Pályázó a kivitelezésre árajánlatokat kérhet be, vagy egy közbeszerzési eljárás keretein belül is meg tudja versenyeztetni a beruházást, biztosítva ezzel a legkedvezőbb projektvégrehajtást. Egy későbbi, térfigyelő rendszer kiépítésre kiírt pályázat során a pályázó  felhasználhatja a rendszertervet, ezáltal sokkal hamarabb reagálhat magára a pályázati felhívásra, valamint akár nagyobb eséllyel is indulhat a forrás lehívásáért! A már a tervezéskor figyelembe vett egyedi igények és a szakszerűség eredménye, hogy a tervezett rendszer költséghatékonysága mellett, a legmodernebb IP technológiát alkalmazza, akár vezeték nélküli átjelzéssel ötvözve.
 
A.2. Rendelkezésre álló forrás és a támogatható pályázatok várható száma
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10 millió Forint a 2016-os évre.
A támogatott pályázatok várható száma: 20-30 db.
 
A.3. Támogatás összege
Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 254,000 Ft, maximum 508,000 Ft, de maximum az A4. pontban meghatározott támogatási mértéknek megfelelő arányban.
 
A.4. Támogatás mértéke
Az elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 80%-a.
 
A.5. Kötelező vállalások
 • A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezését követően az elvégzett munkáról referencia igazolást állít ki.
 • A tájékoztatási kötelezettségek teljesítésére a pályázó vállalja, hogy a megvalósulást követő 3 hónapon belül valamely helyi médiumban közzéteszi a projektet a vállalkozói szerződésben foglaltak szerint.
 • A vállalkozói szerződést 2016-os évben megköti és a projektet a 2016-os évben befejezi.
A.6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A projekt adatlapot – hiánytalanul kitöltve, aláírva és lebélyegezve az alábbi formában és elérhetőségekre kell eljuttatni:
 • Papíralapon 1 nyomtatott példányban, valamint nem újraírható, írásvédett CD/DVD lemezen zárt csomagolásban, postai úton ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre: MV NetSystems Kft. Pécs Nyírfa utca 24. 6.
 • Elektronikus formában az palyazat@terfigyelokamera.info e-mail címre.
 
Kérjük, hogy a csomagoláson és a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati felhívás kódszámát (01-16TFRT-SPNS), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
 
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat a www.terfigyelokamera.info oldalon talál. E-mailen további felvilágosítás kérhető:
 
Ügyfélszolgálat: Peterácz Linda                                       
E-mail cím: palyazat@terfigyelokamera.info
 
 
A pályázatok benyújtása 2016. április 30. -ig lehetséges. (Pályázat leadási határidőnek a postai feladás vagy a futárszolgálati feladás dátuma számít).
 

B. Pályázók köre

B.1. Jogi forma, méret, székhely
Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak (mindkét támogatási kiírás keretében):
 • Helyi önkormányzatok
 • Kistérségi társulások
 • Alkalmi települési, önkormányzati szerveződések, összefogások közös beruházási céllal
 • Polgárőrség helyi szervezetei
 • Országos Rendőr-főkapitányság központi és területi szervei
 • ezen szervezetek társulásai
A pályázati kiírásra kizárólag azon Pályázati kiírás B.1. pontjában felsorolt intézmények pályázhatnak, melyek eleget tesznek a B.2. Pályázóra vonatkozó adminisztratív feltételek, a B.3. Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek fejezetben támasztott követelményeknek. Továbbá nem állnak fenn a C. Fejezetben hivatkozott egyéb korlátozások a benyújtott projekt tartalmával kapcsolatban.

B.2. Pályázóra vonatkozó adminisztratív feltételek
A beérkező pályázati anyagokat egy szakmai testület bírálja el és a beérkezést követő 15 munkanapon belül dönt a beérkezett jelentkezések támogatásáról vagy elutasításáról.
 
A nyertesek e-mailben valamint ajánlott levélben kapnak értesítést.
 
A Pályázati dokumentáció a regisztrációt követően 3 munkanapon belül e-mailben kerül megküldésre.
 
A Pályázati dokumentáció tartalmazza a következő dokumentumokat:
 • Projekt adatlap
 • Vállalkozói szerződés minta
B.3. Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely nem felel meg a Pályázati Útmutatóban foglaltaknak.
 
Az előleg mértéke
A Program nem biztosít előleget a Pályázók számára.
 
B.4. Támogatható tevékenységek köre
A Pályázati Felhívás keretében a Pályázati Útmutató alapján az alábbi tevékenységek támogathatóak:
 
 • a forrás felhasználható új térfigyelő rendszer tervezésére, és meglévő térfigyelő rendszer bővítésének tervezésére egyaránt
 • a településeken, a helyi adottságok megismerését követően, a térfigyelő kamerák és az egyéb telepítendő eszközök helyének a meghatározása
 • az illetékes rendőrhatósággal, polgárőrséggel történő egyeztetés
 • a kamerajelek átviteli útjának meghatározása
 • a telepítésre javasolt eszközök pontos darabszámának, a minimálisan elvárt műszaki paramétereik meghatározása
 • a szükséges 230 V-os kiállások pontos helyének és darabszámának, és a rendszersémájának meghatározása
B.5. Elszámolható költségek köre
A Pályázati Felhívás keretében az alábbi költségek számolhatóak el a Pályázati Útmutató hivatkozott pontjaiban foglalt részletes szabályok figyelembevételével:
 
Korszerű, IP technológiás térfigyelő rendszer tervezése kiírásban
 • információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó rendszer tervezési költség, amennyiben a tervezést az MV NetSystems Kft. végzi.
A projekthez kapcsolódóan az ÁFA levonhatóságát a mindenkori érvényes ÁFA törvény szabályozza.

B.6. Nem elszámolható költségek köre
A pályázati kiírás keretében nem elszámolható semmilyen olyan költség, mely nem szerepel a B.5. Elszámolható költségek köre fejezetben. 
különösen:
 • A pályázati kiírásban foglalt fejlesztésekhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek
 • Saját teljesítés
 • Gyártási eljárások, termékleírások készítése
 • Banki és pénzügyi költségek, (bankszámlanyitás, számlavezetés költsége, banki műveletek költsége, stb.) kamattartozás kiegyenlítése, hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek
 • Reprezentációs költségek
 • Fordítás, tolmácsolás
 • Útiköltség és ellátmány/napidíj és szállásköltség
 • Biztosítások költségei
B.7. Egyéb pénzügyi korlátozások
A részletes szabályokat illetően a Pályázati Útmutatóban foglaltak irányadóak, továbbá:
a) A projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz akkor, ha a pályázat nincs összhangban a pályázati kiírás célkitűzéseivel, ezért jogosulatlanság miatt elutasításra kerül. (Jelentős kockázatot jelent többek között a projekt megvalósítása szempontjából kockázatos gazdálkodási adatok.)
b) Nem nyújtható támogatás olyan Pályázó számára, aki nem tudja hitelt érdemlően igazolni az önerő rendelkezésre állását.
 

C. Projekttel kapcsolatos előírások

C.1. Projekt területi korlátozása
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a pályázat benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.
 
C.2. A projekt fizikai befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje
A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését követő 6 hónapon belül.
A pályázó projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolás végső határideje a projekt fizikai befejezését követő maximum 15 nap, de legkésőbb 2016. december 31.
A részletes szabályokat illetően a vállalkozói szerződésben foglaltak az irányadóak.
 

D. Pályázatkezelés

D.1. Projektkiválasztás
A projektek értékelésénél egy szakmai testület vizsgálja a támogatási feltételek teljesülését. A projektek kidolgozását szakmai ajánlások alapján véleményezi és dönt a támogatásról.
 
Az elbírálásban döntő szempontok:
 • a projekt tartalma
 • a projekt volumene
 • a társpályázók száma
 • a projekt illeszkedése a Programhoz
 • tájékoztatási feltételek teljesülése
D.2. Kiválasztási kritériumok
 
Támogatásban azok a projektek részesíthetők, amelyekben:
 • a pályázó és a társpályázó(k) mindenben megfelel(nek) a projektgazdával szemben megfogalmazott elvárásoknak.
 • a Programra jelentkeznek, a kiírásnak megfelelnek és a beadási határidő leteltéig érvényes jelentkezési lapot nyújtanak be.
 • a vállalkozási szerződést 2016. évben megkötik és a beruházás 2016. évben befejeződik.A támogatást nyert pályázó a Pályázati Útmutató mellékletét képező Vállalkozói szerződést változtatás nélkül köteles elfogadni.
 
A befogadott jelentkezéseket a bizottság az alábbiakban meghatározottak szerint értékeli.
 
1. Szabályossági és formai követelmények
 
A jelentkezés CD/DVD-n postai úton megérkezett. Igen /nem
A pályázó neve, címe, a felhívás kódszáma fel lett tüntetve a borítékon Igen /nem
A jelentkezést nyomtatott és elektronikus formában a megadott
határidőig postára adták.
Igen /nem
A jelentkezés a megadott e mail címre megérkezett. Igen /nem
A projekt adatlap hiánytalanul ki van töltve, dátummal és aláírással látták el. Igen /nem
A projekt költségterve a megadott formában és bontásban szerepel. Igen /nem

 

2. Jogosultsági szempontok
 
A jelentkező megfelel a kiírásban foglaltaknak. Igen /nem
A jelentkező képviseletében aláírásra jogosult személy jár el. Igen /nem
 
 
3. Általános szakmai kiválasztási kritériumok
 
A projekt kapcsolódik a program céljaihoz.                                         Igen /nem
 
4. Speciális -a maximális támogatottsághoz szükséges- kritériumok:
 
A projektgazda hoz magával még egy jelentkezőt (társpályázó) Igen /nem
 
D.3. Értékelési szempontok 
Főbb szempontok Max. pontszám
A projekt indokoltságának értékelése 10 pont
A vállalt költségvetés volumenének és indokoltságának értékelése 10 pont
A projektgazda által a projektbe bevont települések száma 10 pont
Összesen 30 pont
 

E. Egyéb rendelkezések

E.1. A Vállalkozói Szerződés
A Pályázati Útmutatóban nem szabályozott kérdésekben a vállalkozási szerződésben foglaltak az irányadóak. A szerződés mintát a Pályázati Útmutató II. számú melléklete tartalmazza.
 

E.2. Kommunikáció

A projektgazda, a projekt megvalósítása után köteles a vállalkozói szerződésben meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani.
 

E.3. A Pályázati Útmutató mellékletei

1. Regisztrációs adatlap
 

 

Letölthető dokumentumok:

  Pályázati felhívás és útmutató
  Regisztrációs adatlap